new  Výherce soutěže >>

2005 2004 2003
2002 2001 2000  

   

  
::  PROPOZICE 7. RO?NÍKU ZÁVODU VELIKONO?NÍ REGATA 2006  ::

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Po?adatel : YC Staré M?sto Praha
Na Jarov? 4
130 00 Praha 3
Termín : 8.4. ? 15.4.2006, Chorvatsko
Trasa : 1. etapa Sukošan ? Dubrovník
2. etapa Dubrovník ? ústí Pašmanského kanálu
- v p?ípad? špatných pov?trnostních podmínek je trasu možno zkrátit nebo zm?nit
- délka plánované trasy celkem cca 350 Nm
Startující lod? : ELAN 45
- posádka min. 4, max. 10 osob
- lod? budou losovány na setkání kapitán? v únoru 2006
- p?edpokládaná ú?ast 15 lodí
Kontaktní osoby : Olda Straka, tel. 608 818 209
mail : straka@yachtservice.cz
Jirka B?lohlávek, tel. 602 281 817
mail : belohlavek@zbm.cz,
Petr Chmel, tel. 608 820 559, fax 387 315 754
mail : petr.chmel@telecom.cz
II. PODMÍNKY Ú?ASTI
a/ písemné potvrzení p?ihlášky po?adatelem
b/ kapitán (nájemce lod?) musí vlastnit odpovídající oprávn?ní k vedení rekrea?ního plavidla na mo?i
c/ n?který z ?len? posádky musí vlastnit oprávn?ní k používání námo?ní radiostanice
d/ úhrada všech plateb v daných termínech, v p?ípad? nedodržení termín? si po?adatel vyhrazuje právo p?ihlášku vy?adit
e/ vzhledem k tomu, že se nejedná o závod za?azený do programu mistrovství ?R, není požadována startovní licence
f/ z d?vodu bezpe?nosti je nutné zajistit min. 4-?lenné posádky
III. STARTOVNÉ 93.000,- K? (devadesátt?itisíckorun?eských)
Startovné obsahuje :
a/ náklady spojené se zajišt?ním pronájmu lod? ELAN 45
b/ poplatky v marinách
c/ zajišt?ní organizace ? doprovodná lo?, reklama, atd.
d/ spole?ný ve?er p?i vyhlášení výsledk?
Startovné neobsahuje :
a/ kauci za lo? ve výši 1.500,- EUR, splatnou p?i p?edání lodi
b/ dopravné a stravování ú?astník?, parkovací poplatky za auta v Zadaru
c/ naftu spot?ebovanou p?i startovních a p?istávacích manévrech
IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Záloha : 45.000,- K? Splatnost : 10 dní od potvrzení p?ihlášky
Doplatek: 48.000,- K? Splatnost : 28.2.2006

bankovní spojení : ?SOB a.s., divize IPB, ?eské Bud?jovice
variabilní symbol : ?íslo p?ihlášky p?id?lené po?adatelem, nutné uvád?t p?i platbách
Kauce : 1.500,- EUR, splatná p?i p?edání lod? v hotovosti nebo platební kartou
Storno podmínky : viz. p?ihláška
V. OSTATNÍ PODMÍNKY ZÁVODU
a/ po dohod? s po?adatelem je možno ?ást startovného fakturovat sponzorovi Vaší posádky jako pronájem reklamní plochy umíst?né na lodi
b/ veškeré právní vztahy vyplývající z nájmu lodi nájemcem (kapitánem) se ?ídí podmínkami Chorvatské charterové spole?nosti
c/ veškeré škody zp?sobené na najaté lodi a další sankce vyplývající z nedodržení smluvních podmínek jsou hrazeny ze složené kauce
d/ po?adatel neodpovídá za jakékoliv škody a jiné újmy zp?sobené lodím a jejím posádkám v pr?b?hu závodu
e/ po?adatel s vyhrazuje právo zm?ny trasy a dalších sout?žních podmínek v pr?b?hu závodu, bude-li to nutné z d?vodu po?así ?i jiných okolností k zdárnému pr?b?hu a ukon?ení závodu
f/ sout?žící jsou povinni se ?ídit sout?žními pravidly Velikono?ní regaty 2004 vydaných po?adatelem, závod se ne?ídí dle Závodních pravidel jachtingu ISAF
IV. P?IHLÁŠKY
a/ vypln?nou p?ihlášku ve dvojím vyhotovení zaslat na adresu :
Petr Chmel, Krajinská 7, 370 01 ?eské Bud?jovice
.
Jedno vyhotovení s p?id?leným ?íslem p?ihlášky Vám bude zasláno zp?t.
b/ p?ihlášky budou vy?izovány podle po?adí doru?ení
c/ p?ihláška je platná po potvrzení po?adatelem

v ?eských Bud?jovicích dne 6.prosince 2005
za po?adatele závodu Petr Chmel

 

bez grafiky, s foto
bez grafiky, bez foto

Odesílání vzkazů>>

Povětrnostní předpověd

Š Yach Club Staré Město. 2006, WebDesign: RNDr. Filip Pešek, PhD.