new  Výherce soutěže >>

2005 2004 2003
2002 2001 2000  

   

  
::  Pravidla plavby ú?astnických lodí v pr?b?hu Velikono?ní regaty 2006   ::

Dokument ke stažení - ?estné prohlášení skippera (*.doc, 23 kB)
I. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1) Lod? ú?astnící se Velikono?ní regaty 2006 (dále jen ?lod??) jsou povinny se b?hem plavby konané v pr?b?hu Velikono?ní regaty 2006 (dále jen ?VR 2006?) za všech okolností ?ídit Úmluvou o mezinárodních Pravidlech pro zabrán?ní srážkám na mo?i v platném zn?ní - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (dále jen ?Colreg?) a všemi dalšími k plavb? námo?ní plachetnice se vtahujícími právními p?edpisy v platném zn?ní a dále p?edpisy a podmínkami charterové spole?nosti, která lo? ú?astníku pronajala. Plavba b?hem VR 2006 se ne?ídí Závodními Pravidly jachtingu vydanými Mezinárodní jachta?skou organizací (International Sailing Organization). Všichni ú?astníci VR 2006, a to jak skippe?i, tak jednotliví ?lenové posádek, se svoji ú?astí na této regat? zavazují k dodržování a respektovaní t?chto Pravidel a k pod?ízení všech a jakýchkoli vztah? mezi po?adateli, skippery a ú?astníky t?mto Pravidl?m.

2) VR 2006 se pro ú?ely t?chto Pravidel rozumí doba plavby jednotlivé lodi od startu prvé etapy plánované ze Sukošanu do Dubrovníku až do okamžiku jejího ukon?ení, a už ?ádného ?i p?ed?asného, nebo jejího zrušení, a od startu druhé etapy plánované z Dubrovniku do ústí Pašmanského kanálu až do jejího ukon?ení ?i zrušení kterýmkoli zde dále popsaným zp?sobem. Startem etapy se rozumí proplutí startovní ?áry celou délkou lodi. Ukon?ením etapy se rozumí protnutí cílové ?áry jakoukoli ?ástí výstroje lodi, zrušení etapy ?i její jiné ukon?ení po?adateli.

3) Všichni ú?astnící VR 2006 se, p?i v?domí gentlemanského principu jachta?ského sportu a pod sankcí bodové penalizace ?i diskvalifikace z VR 2006 nebo její n?které etapy, na svojí ?est zavazují dodržovat po celou dobu VR 2006 tato Pravidla. Ú?astnící VR 2006 se dále na svojí ?est zavazují jednat v rámci VR 2006 ?estn? a poctiv?, dodržovat Pravidla fair-play, nepodvád?t a nevyužívat lsti, oklamání ?i uvedení v omyl ostatních ú?astník? a po?adatel?.

4) Všichni ú?astnící VR 2006 berou na v?domí a jsou tímto pln? obeznámeni se skute?ností, že svoji ú?ast na VR 2006 podnikají na svoji výlu?nou vlastní odpov?dnost. Po?adatelé VR 2006 nejsou žádným zp?sobem odpov?dni za žádné škody na žádném majetku, zdraví ?i život? jakékoli osoby.

5) Ú?astníci berou na v?domí a jsou pln? obeznámeni se skute?ností, že jakékoli škody na lodích, majetku, zdraví ?i život? jakýchkoli osob, a již ú?astník?, ?i t?etích osob, jdou k tíži a na výlu?nou odpov?dnost ú?astník? VR 2006. Po?adatelé VR 2006 nejsou povinni ?ešit žádné škody na lodích ani d?sledky z toho plynoucí ?i zajišovat odstran?ní škod. Po?adatelé rovn?ž žádným zp?sobem neodpovídají za žádné škody na majetku, zdraví ?i životu ani za žádné jiné škody.

II. POVINNOSTI Ú?ASTNÍK?

1) Ú?astnící se zavazují plavit se po celou dobu VR 2006 pouze na plachty za využití hnací síly v?tru. Použití motoru v krizových situacích je ?ešeno dále v t?chto Pravidlech.

2) Speciální organiza?ní pokyny týkající se plavby v rámci VR 2006 (dále jen ?pokyny?) budou po?adateli sd?lovány skipper?m jednotlivých lodí následujícím zp?sobem :

a) na sch?zkách skipper? konaných v den p?edcházející dnu startu jednotlivých etap ;
b) radiem v pr?b?hu jednotlivých etap na stanoveném kanále.

3) Pokyny po?adatel? mají závazný charakter dopl?ku t?chto Pravidel, bez ohledu na to, budou-li sd?leny v písemné ?i ústní podob?.

4) Všechny lodi jsou povinny ?ádn? vést po celou dobu plavby lodní denník a zaznamenávat do n?j všechny skute?nosti obvykle do lodního deníku zaznamenávané. Všechny lodi jsou vždy povinny zaznamenat do lodního deníku svoji polohu v každou celou hodinu a rovn?ž vždy v ?ase radiokomunikace s lodí po?adatelskou polohu lodi v celou hodinu relace, která byla p?edána po?adatel?m. Za správnost a úplnost vedení lodního deníku odpovídá skipper.

5) Všechny lodi jsou dále povinny zanášet do námo?ních map na palub? lodi každé zam??ení svoji polohy, polohy p?edané po?adatel?m v ?asech jednotlivých radio relací, všechny u?in?né nám?ry a kursy plavby, stejn? tak jako další skute?nosti obvykle do námo?ních map zaznamenávané. Údaje dle odst. 4) a 5) jsou ú?astníci povinni ponechat v mapách až do ukon?ení p?ípadné kontroly ze strany po?adatel? VR 2006.

6) Po?adatelé si vyhrazují právo p?edložení všech námo?ních map a lodního deníku za ú?elem kontroly. P?ípadné nep?edložení ?i zjišt?ní v?domé nesprávnosti zaznamenaných údaj? m?že mít na základ? uvážení po?adatel? za následek : a) penalizaci p?i?tením jednoho (+1) trestného bodu za každou etapu, ve které budou nedostatky zjišt?ny ?i b) diskvalifikaci lodi z VR 2006 ?i z jednotlivé etapy.

7) Každá lo? je povinna nést plné vybavení a výstroj tak, jak byla p?edána charterovou spole?ností. Odleh?ování lodi demontáží ?i vyložením výstroje ?i za?ízení bude sankcionováno diskvalifikací lodi z VR 2006. Stejn? bude sankcionováno použití jiných plachet, než t?ch, p?edaných charterovou spole?ností jako standardní vybavení lod?.

8) Každá lo? je povinna po celou dobu VR 2006 umístit na lo? dle pokyn? po?adatel? a nést po celou dobu závodu identifika?ní a reklamní bannery, p?id?lené ji po?adateli a dbát na to, aby nedošlo k jejich uvoln?ní ?i ztrát?. Odstran?ní, uvoln?ní ?i ztráta kteréhokoli z identifika?ních ?i reklamních banner? m?že být na základ? uvážení po?adatel? penalizována p?ipo?tením jednoho (+1) trestného bodu k ?asu lodi v etap?, kterou pojede bez banneru. Za každý odstran?ný, uvoln?ný ?i ztracený banner m?že být na základ? posouzení po?adatel? p?ipo?ten jeden (+1) trestný bod.

9) Po dobu stání v p?ístavech je za každou lo? oprávn?n s po?adateli komunikovat pouze skipper, nebo namísto n?j jeden jím p?edem ur?ený ?len posádky.

11) Po?adatelé si vyhrazují právo zakázat b?hem jednotlivé etapy používání spinakerových plachet. Zákaz bude platit až do odvolání a jeho porušení bude mít za následek bodovou penalizaci lod? až do výše plus t?í (+3) bod?. Nevyhlášením zákazu používání spinakerových plachet po?adatelé nep?ebírají žádnou zodpov?dnost za škody vzniklé jejich použitím ?i používáním ani za jakékoli škody s tím souvisící.

12) Vyšle-li n?která lo? jakýkoli tís?ový signál (nap?.?pan, pan? ?i ?mayday? apod.) jsou všechny lod? povinny p?erušit závod a poskytnout lodi v tísni pot?ebnou pomoc. Stejn? platí i pro pomoc jinému plavidlu, než lodi ú?astnící se VR 2006.

III. RADIOPROVOZ

1) Každá lo? je povinna b?hem plavby mít stále zapnutý rádiový vysíla?/p?ijíma? ?i radiotelefon VHF (obojí dále nazýváno také pouze ?rádio? ?i ?radio?) na po?adateli stanoveném kanále za ú?elem zachycení všech pokyn? po?adatel?, s výjimkou ?asových úsek? poslechu meteorologického zpravodajství ?i radioprovozu ohledn? povinností vyplývajících z obecn? závazných p?edpis? vztahujících se k vedení námo?ní jachty. Skipper je povinen ur?it, zajistit a kontrolovat, aby v každé sm?n? jeden službu konající ?len posádky byl zodpov?dný za p?íjem pokyn? p?edávaných radiem z po?adatelské lodi a za sd?lení polohy lod? v dané hodin?. Tyto ?leny posádky skipper seznámí s používáním rádiového vysíla?e/p?ijíma?e. Jména ur?ených ?len? posádky a skute?nost provedení uvedeného proškolení zapíše skipper do lodního deníku ?lenové posádky, kte?í nemají oprávn?ní k obsluze radiového vysíla?e/p?ijíma?e a nebudou seznámeni s jeho obsluhou, nesm?jí za plavby rádiový vysíla?/p?ijíma? používat. Za p?ípadné zneužití ?i špatné použití rádiového vysíla?e/p?ijíma?e je vždy pln? odpov?dný skipper lodi.

2) Radiokomunika?ní provoz ze strany po?adatelské lodi bude provád?n v ?eském jazyce a bude obsahovat p?edevším výzvu ?i sd?lení.

3) Výzvou se rozumí p?edevším výzva k ohlášení polohy jednotlivými lod?mi, p?ípadn? na základ? pokynu po?adatele, výzva k ohlášení stavu mo?e, sm?ru a síly v?tru ?i jakékoli jiné skute?nosti požadované po?adateli. Sd?lením se rozumí sd?lení pokynu ohledn? pr?b?hu další plavby ?i jakékoli jiné sd?lení plavby, etapy ?i VR 2006 se týkající.

4) Radiokomunika?ní provoz ze strany po?adatelské lodi bude provád?n ve stanovenou hodinu, po?ínaje jednu (1) hodinu po startu etapy až do jejího ukon?ení. Neoznámí-li lo? ú?astnící se VR 2006 ve t?ech (3) za sebou následujících radio-relacích svoji polohu bude sankciována až plus p?ti (+5) trestnými body, a to i opakovan? za každé takovéto porušení. Bezodkladn? po ?ase t?etí radio-relace bez sd?lení polohy je takováto lo? povinna ohlásit po?adatel?m rozhodnutí o tom, zda-li odstupuje ?i neodstupuje z etapy nebo z VR 2006 jako takové. V opa?ném p?ípad? se skipper takovéto lodi zavazuje k p?ípadné úhrad? náklad? pátrací akce pob?ežní službou ?i jiným subjektem.

5) P?i komunikaci s po?adatelem jsou všechny lodi povinny informovat po?adatele o požadovaných skute?nostech pravdiv?, správn? a úpln?, nebo tyto údaje slouží po?adatel?m k rozhodování o dalším pr?b?hu VR 2006 ?i o p?ijetí opat?ení nebo vydání pokyn?. Za správnost, pravdivost a úplnost sd?lovaných zpráv je odpov?dný skipper. Nepravdivé informování po?adatel? m?že být po?adateli sankcionováno až plus t?emi (+3) trestnými body.

6) P?i radiokomunikaci s po?adatelem je po?adatel vždy ?ídící stanicí.

7) Volací znak po?adatelské lodi bude její jméno. Volací znaky jednotlivých lodí budou jejich jména, p?ípadn? startovní ?ísla.

8) Všechny lod? jsou povinny ve stanovenou hodinu na základ? výzvy po?adatel? sd?lit svojí aktuální polohu, p?ípadn? poslední známou polohu, ?as zjišt?ní takovéto polohy, p?ípadn? kompasový kurs a rychlost plavby v uzlech. Dále jsou povinny sd?lit po?adateli všechny p?ípadn? dále požadované informace (viz. výše v t?chto Pravidlech).

9) Všechny lod? jsou povinny poslouchat relace o vývoji po?así vysílané na kanále 69 ?i na jiných kanálech, které jsou ur?eny lodím plavícím se na Jaderském mo?i a p?izp?sobit svoji plavbu t?mto p?edpov?dím na základ? vlastního uvážení.

10) Každá lo? ú?astnící se VR2006 je povinna mít po celou dobu plavby zapnutý mobilní telefon s nastaveným mezinárodním roamingem a s možností p?íjmu textových zpráv v zahrani?í. Mobilního telefonu bude po?adateli využíváno v p?ípad? nemožnosti radiového spojení s lodí. Skipper je povinen zajistit, aby službu konající ?len posádky zodpov?dný za p?íjem pokyn? p?edávaných radiem z po?adatelské lodi Pravideln? kontroloval SMS zprávy došlé na mobilní telefon ur?ený k náhradní komunikaci s po?adateli a promptn? komunikoval s po?adatelskou lodí prost?ednictvím mobilního telefonu.

IV. PLAVBA

1) Použití motorového pohonu b?hem VR 2006 se pod trestem diskvalifikace zakazuje s výjimkou nutnosti ?ešení ?i p?edcházení vzniku krizové situace b?hem plavby.

2) Po?adatelé si vyhrazují právo použití motorového pohonu všem lodím povolit.

3) Použije-li lo? motorového pohonu za ú?elem ?ešení ?i p?edcházení vzniku krizové situace b?hem VR 2006 za ú?elem ochrany ?i záchrany lidského života, majetkových hodnot ?i k odvrácení ?i p?edcházení škody nebo z jiného závažného d?vodu, je povinna bezodkladn? radiem informovat po?adatele, vyžádat si jeho sou?innost ?i pomoc. V rádiové relaci týkající se takovéto události je lo? povinna uvést p?edevším :

a) jméno lodi
b) polohu
c) popis krizové situace
d) u?in?né kroky a p?ijatá opat?ení
e) sd?lení, zda-li je vyžadována pomoc ?i nikoli

4) Po vypnutí motorového pohonu po vy?ešení ?i odvrácení vzniku krizové situace je každá taková lo? povinna nahlásit po?adatel?m :

a) d?vod použití motorového pohonu
b) dobu použití motorového pohonu
c) polohu v okamžiku zapnutí motorového pohonu
d) polohu v okamžiku vypnutí motorového pohonu

5) Po?adatelé si vyhrazují právo na základ? žádosti ú?astnické lod? sd?lené radiem individuáln? posoudit a povolit použití volnob?hu za ú?elem dobití baterie. V p?ípad? neoprávn?ného, nepovoleného ?i neod?vodn?ného spušt?ní motoru ?i použití motorového pohonu, lo? která motorový pohon použila, z VR 2006 ?i z jednotlivé etapy diskvalifikovat. P?i povoleném použití volnob?hu však lo? musí vždy splnit ohlašovací povinnost dle odstavce 3) a 4) tohoto ?lánku Pravidel.

6) P?ed za?átkem a po ukon?ení každé etapy a p?ed p?ípadným dopln?ním palivových nádrží jsou všechny lodi povinny umožnit po?adatel?m prohlídku prostoru motoru a kontrolu stavu palivových nádrží, p?ípadn? stavu ukazatele motohodin motoru. Zjišt?né neohlášené použití motoru bude mít za následek, na základ? uvážení po?adatel?, diskvalifikaci lodi z etapy ?i z VR 2006.

7) Nepoužívání motorového pohonu m?že být technicky zajišt?no kontrolními plombami. Všechny lod? jsou povinny zachovat technický prost?edek kontroly použití motorového pohonu nedot?ený po celou dobu plavby, s výjimkou ?ešení krizové situace. Porušení ?i poškození prost?edku kontroly m?že mít na základ? uvážení po?adatel? za d?sledek diskvalifikaci lodi z etapy ?i z VR 2006. Porušený ?i poškozený prost?edek kontroly na lodi, která nehlásila po?adatel?m ?ešení krizové situace má za následek diskvalifikaci lodi z etapy ?i z VR 2006. Umíst?ní kontrolního prost?edku bude skipper?m sd?leno p?ed starty jednotlivých etap.

V. START PRVÉ ETAPY

1) Všechny lod? jsou povinny se v ?ase p?ed startem shromáždit v prostoru startovní ?áry. V ?ase p?t (5) minut p?ed startem nesmí žádná lo? protnout startovní ?áru žádnou ?ástí své výstroje a zárove? nesmí žádná lo? používat motorového pohonu, a to pod sankcí jednoho (+1) trestného bodu. ?as startu a poloha startovní ?áry bude sd?lena na sch?zce skipper?. Start bude následn? ohlášen a proveden radiem, p?ípadn? vyst?elením jedné bílé sv?tlice. Všechny lodi jsou následn? povinny proplout celou svojí délkou startovní ?arou a poté se mohou vydat jakýmkoli sm?rem.

2) Lo?, která protne startovní ?áru p?ed startem je povinna se za tuto ?áru vrátit. V p?ípad? nespln?ní této povinnosti (p?ed?asný start) bude lo? dodate?n? penalizována, a to p?i?tením jednoho (+1) trestného bodu za každou jednu (1) zapo?atou minutu p?ed?asného startu.

VI. START DRUHÉ ETAPY

1) Podmínkou ú?asti ve druhé etap? je doplutí lodi do cílové mariny prvé etapy v ?ase alespo? jedné (1) hodiny p?ed startem etapy druhé. Lo?, která by dle svého posouzení nedoplula s využitím pouze hnací síly v?tru do místa startu druhé etapy ve zde uvedeném ?asovém limitu, se m?že do místa startu druhé etapy doplavit za využití motorového pohonu, a to p?i aplikaci Pravidel hodnocení uvedených zde dále v t?chto Pravidlech.

2) Ohledn? startu druhé etapy platí ustanovení t?chto Pravidel o startu etapy prvé s tím, že ?as startu a poloha startovní ?áry bude sd?lena na sch?zce skipper? konající se p?ed startem druhé etapy.

VII. CÍL ETAPY

1) Poloha p?edpokládané cílové ?áry bude sd?lena na sch?zce skipper? konající se p?ed startem jednotlivé etapy. Každý skipper je povinen si tuto polohu zaznamenat. Po?adatelé nejsou povinni v pr?b?hu jednotlivých etap sd?lovat lodím individuáln? polohu cílové ?áry. Poloha cílové ?áry m?že být po?adateli v pr?b?hu etapy kdykoli v d?sledku pov?trnostních ?i jiných podmínek a okolností zm?n?na. Takováto nová poloha cílové ?áry bude lodím oznámena ?ádnou ?i mimo?ádnou radio-relací. Všechny lodi jsou povinny p?ijetí informace o zm?n? polohy cílové ?áry po?adatel?m radiem ?i prost?ednictvím SMS zprávy bezodkladn? potvrdit.

2) Po?adatelé si vyhrazují právo vyhlásit, v radio relaci následující po projetí t?etí (3.) lodi cílem jednotlivé etapy, limit dojezdu zbývajících závodících lodí na plachetní pohon. To znamená, že po?adatelé mohou dle svého uvážení oznámit, že stanovují ur?itý ?asový limit, ve kterém jsou všechny lod? povinny doplout do cíle etapy pouze za využití hnací síly v?tru. Po uplynutí tohoto limitu bude radio relací vyhlášeno, že všechny lod?, které do cíle nedopluly pouze za využití plachetního pohonu, mohou doplout do cílové mariny jednotlivé etapy na motorový pohon s tím, že jim v každém p?ípad? bude k sou?tu :

i) ?asu plavby pod plachtami po dobu etapy do ?asu doplutí t?etí (3.) lodi v dané etap? a
ii) daného ?asového limitu,
p?ipo?tena penaliza?ní sankce v podob? dvou (2) hodin k ?asu dojezdu. Takto zaznamenaný ?as bude následn? jejich ?asem uplutí etapy závodu. Zárove? jim bude p?id?len takový po?et bod?, jakoby dopluly na posledním míst?.

3) Po?adatelé si v odst.1) tohoto ?lánku Pravidel vyhrazují právo vyhlásit v pr?b?hu etapy s ohledem na vývoj po?así po?así nebo na jiné skute?nosti náhradní cíl etapy. Seznam náhradních cíl? bude sd?len na sch?zce skipper? konající se v den p?edcházející dni startu jednotlivé etapy ?i sd?len radiem v pr?b?hu probíhající etapy. V p?ípad? vyhlášení náhradního cíle jsou lod? povinny doplout do cíle pouze na plachty a výhradn? za využití hnací síly v?tru.

4) Vít?zem etapy se stane ta lo?, která jakoukoli ?ástí své výstroje protne cílovou ?áru jako prvá. Stejné Pravidlo bude použito pro ur?ení po?adí dalších lodí. P?i projetí lodi cílovou ?árou je každá lo? povinna ohlásit své jméno a startovní ?íslo radiem po?adatel?m. Nesplní ?li tuto povinnost bezprost?edn? po protnutí cílové ?áry, bude potrestána jedním (+1) trestným bodem. Následn? bude zaznamenáno její po?adí, její ?as plavby od startu do cíle a p?id?leno bodové hodnocení. Prvá lo? obdrží jeden bod, druhá dva atd.

5) Po?adatelé si rovn?ž vyhrazují právo vyhlásit v pr?b?hu etapy, s ohledem na vývoj po?así nebo na jiné skute?nosti a okolnosti, p?ed?asné ukon?ení etapy. V tom p?ípad? bude po?adí lodí ur?eno elektronicky na základ? poslední po?adatel?m sd?lené polohy jednotlivých lodí a jejich vzdálenosti vzdušnou ?arou k cíli etapy. Následn? po p?ed?asném ukon?ení etapy mohou lodi plout na motor ?i na plachty dle vlastního uvážení do nejbližšího bezpe?ného kotvišt? ?i do místa shromážd?ní ke startu druhé etapy ur?eného po?adateli. Nástroj elektronického ur?ení po?adí v p?ed?asn? ukon?ené etap? jsou po?adatelé povinni v elektronické podob? uchovávat až do okamžiku slavnostního vyhlášení vít?z? VR 2006 a umožnit jednotlivým skipper? do tohoto nástroje v p?ípad? pochybností nahlédnout.

6) Po?adatelé si taktéž vyhrazují právo v pr?b?hu etapy zrušit etapu bez stanovení po?adí. Následn? po zrušení etapy mohou lodi plout na motor ?i na plachty dle vlastního uvážení do nejbližšího bezpe?ného kotvišt? ?i do místa shromážd?ní ke startu druhé etapy ur?eného po?adateli.

VIII. KRITERIA

1) Sou?et bod? za ob? ?ádn? ukon?ené etapy bude kritériem ur?ení celkového vít?ze VR 2006 a stanovení po?adí ostatních lodí. Vít?zem se stane lo? s nejmenším po?tem získaných bod?. V p?ípad? bodové rovnosti bude podp?rným kritériem ur?ení po?adí sou?et ?asu plavby v obou etapách.

2) ?ádn? ukon?enou etapou se rozumí etapa ukon?ená v Dubrovniku, resp. v ústí Pašmanského kanálu ?i etapa ukon?ená v náhradním cíli. P?ed?asn? ukon?enou etapu se rozumí etapa ukon?ená po?adateli v d?sledku nep?íznivých pov?trnostních, meteorologických ?i jiných podmínek a okolností bez povinnosti lodí doplout do náhradního cíle. Etapa ukon?ená v náhradním cíli se považuje za etapu ?ádn? ukon?enou.

3) V p?ípad?, že jedna etapa bude ?ádn? ukon?ená a druhá zrušena, rozhodne o vít?zi VR 2006 a o po?adí dalších lodí po?adí v ?ádn? ukon?ené etap?.

4) V p?ípad? jedné etapy zrušené a druhé etapy p?ed?asn? ukon?ené, rozhodne o vít?zi VR 2006 a o po?adí dalších lodí po?adí v etap? p?ed?asn? ukon?ené.

5) V p?ípad? jedné etapy ?ádn? ukon?ené a druhé ukon?ené p?ed?asn? bude k ur?ení po?adí a stanovení vít?ze VR 2006 použito sou?tu bodového hodnocení za jednotlivé etapy. V p?ípad? rovnosti bod? bude po?adí ur?eno dle ?asu plavby v etap? ?ádn? ukon?ené.

5) V p?ípad? obou etap p?ed?asn? ukon?ených rozhodne se o vít?zi VR 2006 a o po?adí dalších lodí v jednotlivých etapách za použití bodového systému (viz. výše v t?chto Pravidlech). V p?ípad? rovnosti bod? budou v tomto p?ípad? vít?zi VR 2006 prohlášeny dv? lodi. Stejn? platí i o ur?ení po?adí ostatních lodí.

6) Budou-li ob? etapy zrušeny, bude po?adí lodí VR 2006 ur?eno losem.

IX. OBECNÁ USTANOVENÍ

1) B?hem VR 2006 nelze bez souhlasu po?adatel? m?nit složení posádky ?i osobu vykonávající funkci skippera.

2) Skippe?i ú?astnících se lodí jsou povinni nahlásit po?adatel?m rozhodnutí odstoupit z etapy nebo z VR 2006 jako takové. Skippe?i se zavazují bezodkladn? informovat zde v t?chto Pravidlech v ?l.III., odst.10) uvedeným zp?sobem po?adatele o skute?nosti zvažování úmyslu odstoupit z etapy ?i z VR 2006. Následn? jsou povinni po?adatele informovat o p?ijatém rozhodnutí. V opa?ném p?ípad? se skippe?i takovýchto lodí , kte?í neoznámí úmysl a rozhodnutí o odstoupení z regaty ?i VR 2006 jako takové, zavazují uhradit náklady pátrací akce pob?ežní záchrannou službou ?i jiným subjektem.

3) Každý skipper je povinen obeznámit všechny ?leny posádky své lodi podrobn? a d?kladn? se všemi ustanoveními obsaženými v t?chto Pravidlech. P?edevším se zavazuje podrobn? je seznámit s Pravidly a povinnostmi týkajícími se bezpe?nosti plavby a bezpe?nosti osob b?hem plavby a provést alespo? jednou p?ed startem VR 2006 všechny nácviky ?ešení krizových situací p?edvídaných t?mito Pravidly. To jej neomezuje, a naopak mu je po?adateli VR 2006 siln? doporu?ováno, provést tato bezpe?nostní cvi?ení opakovan? i b?hem plavby v rámci jednotlivých etap VR 2006. O provedení všech t?chto nácvik? je skipper vždy povinen provést zápis v lodním deníku.

4) a) Všechny lodi mají právo podat po?adatel?m protest proti porušení t?chto Pravidel ostatními ú?astníky VR 2006. Bezodkladn? poté, co bude zjišt?no porušení t?chto Pravidel bude protest ihned a bezprost?edn? sd?len po?adatel?m rádiem ?i v p?ípad? radiové nedostupnosti SMS zprávou mobilním telefonem. Radiem bude protest oznámen protestující lodí v každém p?ípad? všem lodím ú?astnícím se VR 2006 i kdyby byli po?adatelé v radiovém stínu ?i jinak nedostupní. Následn? bude tato skute?nost skipperem protestující lodi zaznamenána do lodního deníku, a to v?etn? obsahu protestu do co nejmenších podrobností.
b) Po ukon?ení etapy bude protest p?edložen skipperem ?i jeho zmocn?ným zástupcem v písemné podob? po?adatel?m. V písemné podob? protestu bude krom? identifikace protestující lodi a lodi proti níž je protest podáván (dále jen ?protestovaná lo??), uveden rovn?ž popis závadného stavu ?i konání, seznam sv?dk? a jiné okolnosti prokazující oprávn?nost tvrzení protestující lodi. K takto nahlášenému porušení, je skipper protestované lodi, která byla ohlášena jako porušující Pravidla, podat po?adatel?m ?ádné, úplné a pravdivé vysv?tlení.
c) Jakmile se skipper protestované lodi z radia doví, že byl proti n?mu podán protest, je povinen zaznamenat do lodního deníku všechny a jakékoli skute?nosti sv?d?ící v jeho prosp?ch. Stejnou povinnost má i skipper lodi, kterou protestující lo? ozna?ila za sv?dka události. Ozna?ení lodi za sv?dka události prob?hne rovn?ž radiem tak, aby tato lo? byla s touto skute?ností obeznámena a její skipper mohl u?init pat?i?né záznamy do lodního deníku. Skipper sv?decké lodi je povinen protestující lodi rádiem potvrdit svou sv?deckou ú?ast a tuto skute?nost zaznamenat do lodního deníku.
d) Na základ? vyhodnocení zápis? v lodních denících, vyslechnutí obou stran, sv?dk? ze stran t?etích osob a zhodnocení ostatních p?edložených d?kaz?, po?adatelé rozhodnou o p?ípadné sankci ?i diskvalifikaci lodi, která byla ohlášena jako porušující tato Pravidla. Hlavní d?kazem budou ve všech p?ípadech ?ešení spor? záznamy v lodních denících a papírových mapách všech zú?astn?ných lodí. Absence zápis? v lodních denících m?že mít za následek d?sledky p?edvídané v t?chto Pravidlech v ?l.II., odst. 4), 5) a 6).

5) Za porušení Pravidel VR 2006 jsou po?adatelé oprávn?ni uložit dle svého uvážení bu? :

a) bodovou penalizaci až do výše plus p?ti (+5) bod? v etap?, ve které došlo k porušení Pravidel, nebo

b) diskvalifikace z jednotlivé etapy, nebo

c) diskvalifikace z VR 2006 jako takové.

6) Po?adatelé nenesou žádnou odpov?dnost za p?ípadné nekonání, p?ed?asné ukon?ení, zrušení ?i p?erušení VR 2006 v d?sledku zásahu Vyšší Moci ?i jiných nep?edvídatelných okolností.

7) Ú?astí na VR 2006 se skipper výslovn? zavazuje ?ídit se t?mito Pravidly a dodržovat podmínky jimi stanovené. Skipper se ú?astí na VR 2006 dále výslovn? zavazuje k následujícímu :

a) P?ed zahájením plavby je skipper povinen seznámit posádku s bezpe?nostním vybavením lod? (jachty), a to p?edevším, avšak neomezeno pouze na :

i) uložení a používání záchranných vest a harnes? (bezpe?nostní pásy),
ii) uložení a používání hasících prost?edk? a p?ístroj?,
iii) uložení a používání záchranného voru (pokud je jím lo? vybavena.
O provedení tohoto seznámení je povinen provést zápis v lodním deníku.

b) P?ed zahájením plavby je skipper povinen probrat a prakticky alespo? jednou za cvi?né plavby provést s celou posádkou nácvik ?ešení krizových situací a postupu provád?ní ?inností p?i následujících druzích poplach? :

i) ?muž p?es palubu?;
ii) ?požár na lodi?;
iii) ?opušt?ní lodi?.

O provedení t?chto nácvik? je povinen provést zápis v lodním deníku.

c) B?hem plavby je skipper povinen zajistit a kontrolovat, že každý ?len posádky pracující na palub? mimo prostor kokpitu povinn? používá harnes (bezpe?nostní pásy), a to ne pouze formáln?, ale obvyklým a p?edpokládaným zp?sobem tak, aby harnes plnil svoji bezpe?nostní funkci. O takto provedených kontrolách je povinen provést zápis v lodním deníku.

d) B?hem plavby je skipper rovn?ž povinen zaznamenávat do lodního deníku všechna svá rozhodnutí o povinnosti ?len? posádky nosit oble?ené záchranné vesty a/?i harnesy. Skipper je vždy povinen na?ídit oble?ení a nošení záchranných vest a harnes? i v kokpitu lodi v následujících situacích :

i) od západu do východu slunce;
ii) za nep?íznivého po?así; (?nep?íznivým po?asím? se pro ú?ely t?chto Pravidel rozumí krom? jiného vždy p?edevším jakákoli pov?trnostní a meteorologická situace ?i stav mo?e zp?sobující vlhkou ?i mokrou palubu lodi);
iii) p?i síle v?tru po?ínající v nárazech od 6 Bf (šest stup?? Beaufortovy stupnice).


 

bez grafiky, s foto
bez grafiky, bez foto

Odesílání vzkazů>>

Povětrnostní předpověd

Š Yach Club Staré Město. 2006, WebDesign: RNDr. Filip Pešek, PhD.